Medoo, Zámecká medárna – včelaři a milovníci medu
0
Celkem:
Pokračovat do košíku
Nákupní košík je prázdný.
Pro firmy
Menu
Sociální a environmentální principy

Sociální a environmentální principy

Medoo Silesia  s.r.o. se hlásí svou činností k principům sociálního podnikání, které jsou formulovány v zakládacích dokumentech a je provozována podle následujících principů:

-     společnost přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování osob v regionu Hlučínska a Opavska např. z některých z níže uvedených cílových skupin:

a) uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok,

b) uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce

c) osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o: 

d) osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění zařízení,

e) osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení,

-   minimální podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30% z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku,

-   zaměstnancům je zajištěna účast na směřování podniku,

-   zaměstnanci jsou informování o chodu podniku a naplňování společensky prospěšných cílů,

-   zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování a mohou na něm participovat,

-   důraz je kladen na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců,

-   více než padesát procent (51%) dosaženého zisku po zdanění reinvestujeme do rozvoje sociálního podniku,

-   dosahované výnosy sociálníhociáo podniku jsou z minimálně 30 % tvořeny tržbami z prodeje vlastních výrobků nebo z poskytování vlastních služeb,

-   zohledňujeme a dodržujeme environmentální aspekty výroby a spotřeby,

-   chceme přednostně uspokojovat potřeby místních komunit, místní poptávky a budeme se ve své činnosti plně orientovat na místní potřeby a přednostně na místní odběratele nebo na odběratele ze stejného nebo sousedního kraje, nabídka zboží a služeb bude vycházet vstříc místním potřebám,

-   sociální podnik přednostně využívá místní zdroje, přednostně zaměstnává místní obyvatele a nakupuje od místních dodavatelů

Zásady ekologicky šetrného podnikání

Zohledňujeme environmentální princip ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků nebo poskytování služeb. Při našich činnostech klademe důraz na šetrné zacházení s životním prostředím a naše zaměstnance seznamujeme s pravidly ekologicky šetrného chování na pracovišti. Zásady environmentálně šetrného podnikání jsou zdůrazňovány na poradách a zveřejněny v naší provozovně. Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme spotřeby energií a zaměstnanci jsou vedeni k šetrnému hospodaření s energetickými zdroji.

Úspěšnost při naplňování environmentálního přínosu budeme pravidelně hodnotit a hledat způsoby pro další zlepšování. 

Společnost Medoo Silesia s.r.o zaměstnává obyvatele z MAS Hlučínska a vytváří tím pracovní prostředí, které zajišťuje všem zaměstnancům rovnou podporu, rovné pracovní příležitosti a smyslnou práci. Vyrábíme pro místní spotřebu, podporujeme rozvoj místní ekonomiky a spolupráci s místními aktéry.

Naše manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli, jsme nezávisle fungující společnost a nejsme závislí na veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu.