Pro firmy

Sociální a environmentální principy

Společnost Medoo Silesia  s.r.o. se hlásí svou činností k principům sociálního podnikání, které jsou formulovány v zakládacích dokumentech a je provozována podle následujících principů:

-     společnost přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování osob v regionu Hlučínska a Opavska např. z některých z níže uvedených cílových skupin:

a) uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok,

b) uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce

c) osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o: 

  • osoby invalidní ve třetím stupni, 
  • osoby invalidní v prvním a druhém stupni, 
  • osoby zdravotně znevýhodněné, 

d) osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění zařízení,

e) osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení,

-   minimální podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30% z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku,

-   zaměstnancům je zajištěna účast na směřování podniku,

-   zaměstnanci jsou informování o chodu podniku a naplňování společensky prospěšných cílů,

-   zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování a mohou na něm participovat,

-   důraz je kladen na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců,

-      více než padesát procent (51%) dosaženého zisku po zdanění reinvestujeme do rozvoje sociálního podniku,

-   dosahované výnosy sociálníhociáo podniku jsou z minimálně 30 % tvořeny tržbami z prodeje vlastních výrobků nebo z poskytování vlastních služeb,

-   zohledňujeme a dodržujeme environmentální aspekty výroby a spotřeby,

-   chceme přednostně uspokojovat potřeby místních komunit, místní poptávky a budeme se ve své činnosti plně orientovat na místní potřeby a přednostně na místní odběratele nebo na odběratele ze stejného nebo sousedního kraje, nabídka zboží a služeb bude vycházet vstříc místním potřebám,

-   sociální podnik přednostně využívá místní zdroje, přednostně zaměstnává místní obyvatele a nakupuje od místních dodavatelů,

 

    Zásady ekologicky šetrného podnikání

    Zohledňujeme environmentální princip ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků nebo poskytování služeb. Při našich činnostech klademe důraz na šetrné zacházení s životním prostředím a naše zaměstnance seznamujeme s pravidly ekologicky šetrného chování na pracovišti. Zásady environmentálně šetrného podnikání jsou zdůrazňovány na poradách a zveřejněny v naší provozovně. Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme spotřeby energií a zaměstnanci jsou vedeni k šetrnému hospodaření s energetickými zdroji.

  • třídíme odpad, konkrétně: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný odpad, a další
  • odebíráme potřebné suroviny do výroby v maximálních velikostech a v recyklovatelných či vratných obalech
  • v co nejvyšší možné míře používáme úsporné zářivky a energeticky úsporné zařízení a  spotřebiče
  • upřednostňujeme elektronické zpracování dat a elektronickou komunikaci, abychom snižovali spotřebu papírů a tonerů
  • za provozovnou jsme založili bylinný záhon

Úspěšnost při naplňování environmentálního přínosu budeme pravidelně hodnotit a hledat způsoby pro další zlepšování. 

Společnost Medoo Silesia s.r.o zaměstnává obyvatele z MAS Hlučínska a vytváří tím pracovní prostředí, které zajišťuje všem zaměstnancům rovnou podporu, rovné pracovní příležitosti a smyslnou práci. Vyrábíme pro místní spotřebu, podporujeme rozvoj místní ekonomiky a spolupráci s místními aktéry.

Naše manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli, jsme nezávisle fungující společnost a nejsme závislí na veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu.

 

 

 

 

Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování